Favorites
WhatsappSend mailSend Viber message
+90 530 249 53 23

اخذ شهروندی ترکیه با خرید ملک
به 400.000 دلار افزایش پیدا کرد

شرط خرید غیرمنقول به ارزش 250 هزار دلار برای اخذ شهروندی ترکیه، به 400 هزار دلار افزایش می‌یابد.

 

مطابق این خبر ارزش حداقل خرید غیرمنقول برای اخذ شهروندی به 400 هزار دلار افزایش پیدا خواهد کرد.

در این چارچوب بند «ب» پاراگراف ماده بیست شرایط اخذ شهروندی استثنايی نیز به همین موجب تغییر پیدا کرده و پس از انتشار در روزنامه رسمی ترکیه اجرایی خواهد شد.

 

به همین موجب متقاضیان با خرید سند غیرمنقول به ارزش 400 هزار دلار و بیشتر به شرط درج عدم فروش و انتقال به مدت 3 سال وهمچنین با خرید ملک با ویژگی‌های کاندو و حق ارتفاع به همین ارزش و با شرایط مشابه که در نوتر رسمی به ثبت رسیده باشد، با استعلام وزارت شهرسازی و تغییرات اقلیمی ترکیه و حکم ریاست جمهوری شهروندی ترکیه را اخذ خواهند کرد.

 

 

شرایط لازم پس از لازم الاجرا شدن قانون جدید شهروندی ترکیه چه مواردی میباشد؟ 

 

 

پس از انتشار قوانین در روزنامه رسمی در روزهای آتی، کسانی که ملکی را به ارزش حداقل 400 دلار یا معادل آن به ارز خریداری کرده اند، مشروط بر اینکه در دفتر ثبت اسناد و املاک یادداشتی مبنی بر عدم فروش آن به مدت 3 سال درج شود، خواهد توانست تابعیت ترکیه را که توسط وزارت محیط زیست، شهرسازی و تغییرات اقلیمی تعیین شده است، دریافت کند.

اخبار دیگر